ครัวเรือนที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ....... ครัวเรือน จำนวน ...... ปัญหา จากระบบ Thai QM

ข้อมูล ณ วันที่ .................. จะแก้ปัญหาแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 65

พื้นที่ ปัญหาในแต่ละด้าน
บ้าน/ที่อยู่อาศัย น้ำดื่ม/น้ำใช้ การศึกษา รายได้/อาชีพ ความปลอดภัย กลุ่มเปราะบาง อื่นๆ รวม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 47 0 0 0 0 0 3 50
อำเภออัมพวา 1 0 0 0 0 0 0 1
อำเภอบางคนที ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
รวม 48 0 0 0 0 0 3 51