ข้อมูลอัตราค่าน้ำมันรายเดือน

ผู้บันทึก
งวดเดือนที่เบิก
เดือน
ปี
อัตราค่าน้ำมัน
แก้ไข
ลบ
Bell
201708
08
2017 2.22 แก้ไข ลบ
Bell
201803
03
2018 2.31 แก้ไข ลบ
Bell
201805
05
2018 2.31 แก้ไข ลบ
Bell
201909
09
2019 2.32 แก้ไข ลบ
Bell
202003
03
2020 2.32 แก้ไข ลบ
Bell
202004
04
2020 2.04 แก้ไข ลบ
Bell
202005
05
2020 1.83 แก้ไข ลบ
Bell
202008
08
2020 2.02 แก้ไข ลบ
Bell
202009
09
2020 2.02 แก้ไข ลบ
Bell
202108
08
2021 2.43 แก้ไข ลบ
Bell
202109
09
2021 2.43 แก้ไข ลบ
Bell
202110
10
2021 2.43 แก้ไข ลบ
Bell
202111
11
2021 2.53 แก้ไข ลบ
Bell
202112
12
2021 2.53 แก้ไข ลบ
Bell
202201
01
2022 2.53 แก้ไข ลบ
Bell
202202
02
2022 2.53 แก้ไข ลบ
Bell
202203
03
2022 2.72 แก้ไข ลบ
Bell
202204
04
2022 2.9 แก้ไข ลบ
Bell
202205
05
2022 2.9 แก้ไข ลบ
Bell
202206
06
2022 3.05 แก้ไข ลบ
Bell
202207
07
2022 3.19 แก้ไข ลบ