ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จากระบบ TPMAP และ Thai QM ของจังหวัด สมุทรสงคราม

 
ครัวเรือนที่สำรวจ
44,524 ครัวเรือน

(จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ปี 2564) -->
เป้าหมาย :
7,357 ครัวเรือน

ช่วยเหลือแล้ว
7,069 ครัวเรือน

สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
238 ครัวเรือน

อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 ครัวเรือน

96.08%


ครัวเรือนที่สำรวจ
43,479 ครัวเรือน

(จากฐานข้อมูล จปฐ. ปี 2564)

ชี้เป้า :
623 ครัวเรือน

ชี้เป้าและแก้ไขปัญหาในขั้นอยู่รอด
623 ครัวเรือน

 
 

 
 

100%


Thai QM

6,864
ครัวเรือน

TPMAP

130
ครัวเรือน

TPMAP
+
Thai QM
493
ครัวเรือน

ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทั้ง 2 ระบบ