การดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของจังหวัด สมุทรสงคราม

1.ถังขยะเปียกประเภทครัวเรือน

ครัวเรือน
ทั้งหมด

44524

ครัวเรือน

ประชากร
ทั้งหมด

190881

คน

ครัวเรือนที่จัดทำ
ถังขยะเปียก

44524

ครัวเรือน

ประชากรที่ทำ
ถังขยะเปียก

190881

คน

ครัวเรือนที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

0

ครัวเรือน

ประชากรที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

0

คน

 

17557.23

ตัน/เดือน

ปริมาณขยะเปียก
ที่จัดการโดยใช้ถังขยะเปียก

 

2,552.8212

ตันคาร์บอนไดออกไซต์
เทียบเท่า/เดือน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้

2.ถังขยะเปียกประเภทโรงเรียน

โรงเรียน
ทั้งหมด

9

แห่ง

นักเรียน
ทั้งหมด

3294

คน

โรงเรียนที่จัดทำ
ถังขยะเปียก

9

แห่ง

นักเรียนที่ทำ
ถังขยะเปียก

3294

คน

โรงเรียนที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

0

แห่ง

นักเรียนที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

0

คน

 

19.76

ตัน/เดือน

ปริมาณขยะเปียก
ที่จัดการโดยใช้ถังขยะเปียก

 

2.8731

ตันคาร์บอนไดออกไซต์
เทียบเท่า/เดือน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้

3.ถังขยะเปียกประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งหมด

58

แห่ง

เด็กเล็ก
ทั้งหมด
 

1141

คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
จัดทำถังขยะเปียก

58

แห่ง

เด็กเล็กที่
ทำถังขยะเปียก

1141

คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

0

ครัวเรือน

เด็กเล็กที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

0

คน

 

14.54

ตัน/เดือน

ปริมาณขยะเปียก
ที่จัดการโดยใช้ถังขยะเปียก

 

2.1141

ตันคาร์บอนไดออกไซต์
เทียบเท่า/เดือน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้

ภาพรวมทั้งจังหวัด 

17591.53

ตัน/เดือน

ปริมาณขยะเปียก
ที่จัดการโดยใช้ถังขยะเปียก

 

2557.81

ตันคาร์บอนไดออกไซต์
เทียบเท่า/เดือน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้