ข้อมูลการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ภาพรวมทั้งประเทศ)

1.ถังขยะเปียกประเภทครัวเรือน

ครัวเรือน
ทั้งหมด

14503731

ครัวเรือน

ประชากร
ทั้งหมด

54252863

คน

ครัวเรือนที่จัดทำ
ถังขยะเปียก

1647254

ครัวเรือน

ประชากรที่ทำ
ถังขยะเปียก

5851375

คน

ครัวเรือนที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

12,856,477

ครัวเรือน

ประชากรที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

48,401,488

คน

 

538209.51

ตัน/เดือน

ปริมาณขยะเปียก
ที่จัดการโดยใช้ถังขยะเปียก

 

78,255.6628

ตันคาร์บอนไดออกไซต์
เทียบเท่า/เดือน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้

2.ถังขยะเปียกประเภทโรงเรียน

โรงเรียน
ทั้งหมด

1792

แห่ง

นักเรียน
ทั้งหมด

682688

คน

โรงเรียนที่จัดทำ
ถังขยะเปียก

1792

แห่ง

นักเรียนที่ทำ
ถังขยะเปียก

682688

คน

โรงเรียนที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

0

แห่ง

นักเรียนที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

0

คน

 

3024.65

ตัน/เดือน

ปริมาณขยะเปียก
ที่จัดการโดยใช้ถังขยะเปียก

 

439.7841

ตันคาร์บอนไดออกไซต์
เทียบเท่า/เดือน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้

3.ถังขยะเปียกประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งหมด

18009

แห่ง

เด็กเล็ก
ทั้งหมด
 

624534

คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
จัดทำถังขยะเปียก

18009

แห่ง

เด็กเล็กที่
ทำถังขยะเปียก

624534

คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

0

ครัวเรือน

เด็กเล็กที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

0

คน

 

7308.88

ตัน/เดือน

ปริมาณขยะเปียก
ที่จัดการโดยใช้ถังขยะเปียก

 

1,062.7112

ตันคาร์บอนไดออกไซต์
เทียบเท่า/เดือน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้

ภาพรวมทั้งจังหวัด 

548542.98

ตัน/เดือน

ปริมาณขยะเปียก
ที่จัดการโดยใช้ถังขยะเปียก

 

79758.14

ตันคาร์บอนไดออกไซต์
เทียบเท่า/เดือน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้