ข้อมูลการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ภาพรวมทั้งประเทศ)

1.ถังขยะเปียกประเภทครัวเรือน

ครัวเรือน
ทั้งหมด

22,587,330

ครัวเรือน

ประชากร
ทั้งหมด

58,255,157

คน

ครัวเรือนที่จัดทำ
ถังขยะเปียก

1,266,713

ครัวเรือน

ประชากรที่ทำ
ถังขยะเปียก

4,611,741

คน

ครัวเรือนที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

21,320,617

ครัวเรือน

ประชากรที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

53,643,416

คน

 

34,864.76

ตัน/เดือน

ปริมาณขยะเปียก
ที่จัดการโดยใช้ถังขยะเปียก

 

5,069.3361

ตันคาร์บอนไดออกไซต์
เทียบเท่า/เดือน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้

2.ถังขยะเปียกประเภทโรงเรียน

โรงเรียน
ทั้งหมด

1,100

แห่ง

นักเรียน
ทั้งหมด

419,319

คน

โรงเรียนที่จัดทำ
ถังขยะเปียก

1,100

แห่ง

นักเรียนที่ทำ
ถังขยะเปียก

419,319

คน

โรงเรียนที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

0

แห่ง

นักเรียนที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

0

คน

 

4,986.15

ตัน/เดือน

ปริมาณขยะเปียก
ที่จัดการโดยใช้ถังขยะเปียก

 

724.9862

ตันคาร์บอนไดออกไซต์
เทียบเท่า/เดือน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้

3.ถังขยะเปียกประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้งหมด

14,458

แห่ง

เด็กเล็ก
ทั้งหมด
 

500,492

คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
จัดทำถังขยะเปียก

14,458

แห่ง

เด็กเล็กที่
ทำถังขยะเปียก

500,492

คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

0

ครัวเรือน

เด็กเล็กที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ

0

คน

 

119,689.21

ตัน/เดือน

ปริมาณขยะเปียก
ที่จัดการโดยใช้ถังขยะเปียก

 

17,402.8111

ตันคาร์บอนไดออกไซต์
เทียบเท่า/เดือน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้

ภาพรวมทั้งจังหวัด 

159,540.1245

ตัน/เดือน

ปริมาณขยะเปียก
ที่จัดการโดยใช้ถังขยะเปียก

 

23,197.1341

ตันคาร์บอนไดออกไซต์
เทียบเท่า/เดือน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้